Międzynarodowe ćwiczenia wojskowych służb medycznych ESKULAP 09

W dniach 20-24 kwietnia, na terenie poligonu 1. Brygady Pancernej w Wesołej k.Warszawy rozegrało się epizodyczne ćwiczenie jednostek wojskowej służby zdrowia pod kryptonimem „ESKULAP 09”. Głównym tematem było: „Zgrywanie komponentów wojskowej służby zdrowia z pozamilitarnymi elementami systemu obronnego państwa w sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze masowym”.

Były to największe od czterech lat tego typu wydarzenie w Polsce.

 

Ćwiczenia skupiały się na doskonaleniu współpracy wojskowej służby zdrowia oraz cywilnych jednostek ratowniczych w sytuacji zagrożenia terrorystycznego imprezy masowej. Zostały zorganizowane ze względu na mające się odbyć w Polsce mistrzostwa Europy w piłce nożnej – Euro 2012.

Istotą ćwiczeń było praktyczne działanie dowództw i pododdziałów jednostek wojskowej służby zdrowia, zgodnie z ich bojowym przeznaczeniem, wspierających cywilne służby ratownicze w symulowanej sytuacji zagrożenia terrorystycznego w rejonie imprezy masowej. W trakcie ćwiczenia sprawdzone zostały m.in. takie elementy szkoleniowe jak: ratownicze działania poszukiwawczo-wydobywcze, udzielanie pomocy i transport poszkodowanych do placówek medycznych z wykorzystaniem środków ewakuacji medycznej, monitoring skażeń biologicznych i chemicznych, funkcjonowanie polowych punktów medycznych.

W ćwiczeniach w sumie brało udział ok. 450 uczestników i 150 pozorantów z następujących jednostek:
- Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych,
- Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych,
- Wojskowy Instytut Medyczny,
- Zespoły Rozpoznania Biologicznego WP,
- Państwowa Straż Pożarna,
- Grupa Ratownictwa Medycznego PCK „Wrocław”

oraz jednostki zagraniczne:
- Stany Zjednoczone — grupa poszukiwawczo-medyczna, zespół zdalnego wykrywania skażeń, 2 samoloty Sił Powietrznych USA typu Herkules C-130 (Illinois, Delaware, Minnesota and California Air National Guard, Illinois Army National Guard, Illinois Civilian Fire Fighters)
- Słowacja – mobilne laboratorium biologiczne,

Jedyną jednostką cywilną, która została zaproszona do uczestnictwa w tych ćwiczeniach, była GRM PCK „Wrocław”.

Według rozgrywanych scenariuszy ćwiczeń, na miejscu dochodziło do różnego rodzaju działań o charakterze terrorystycznym (m.in. podłożenie materiałów wybuchowych, skażenie stadionu i kibiców materiałami biologicznymi i chemicznymi). Po wystąpieniu zagrożenia, poszczególnym jednostkom były przydzielane odpowiednie zadania, mające na celu przećwiczenie wariantowych procedur postępowania w zależności od mechanizmu ataku terrorystycznego.

W symulacjach można było wyróżnić następujące główne etapy działań:
- wydobycie i udzielania pomocy poszkodowanym w terenie skażonym oraz „czystym”,
- rozwinięcie zestawu do masowej dekontaminacji ludzi.
- ewakuacja poszkodowanych do strefy dekontaminacji,
- pobranie próbek podejrzanych substancji do badań biologicznych (proszek, powietrze itp.).
- wstępna analiza jakościowa próbek przy użyciu testów typu „SMART”.
- określenie możliwości i oszacowanie zasięgu skażenia środowiska.
- wstępna segregacja (TRIAGE) w strefie skażonej,
- Przeprowadzenie dekontaminacji indywidualnej i masowej uczestników imprezy przebywających w rejonie skażonym,
- Synchronizacja systemu ewakuacji medycznej i przyjęcia ich do szpitali polowych,
- Udzielanie pomocy medycznej w szpitalach polowych (USA, CRESZ, PCK, PSP) oraz organizacja transportu poszkodowanych do jednostek służby zdrowia.

 

GRM w poszczególnych scenariuszach miała za zadanie miedzy innymi:
- prowadzenie działań poszukiwawczo-wydobywczych w strefie nieskażonej,
- wstępną segregację oraz udzielenie pomocy poszkodowanych na terenie nieskażonym,
- współpracę z wojskowymi służbami medycznymi w zakresie segregacji poszkodowanych skażonych, przed dekontaminacją (praca w kombinezonach i maskach ochronnych)
- kierowanie alokacją poszkodowanych do poszczególnych szpitali polowych zgodnie ze zgłaszanymi z tych szpitali możliwościami przyjmowania poszkodowanych w określonym priorytecie systemu TRIAGE,
- prowadzenie jednego ze szpitali polowych,
- prowadzenie działań poszukiwawczo-wydobywczych i ratowniczych w warunkach nocnych,

Dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach Grupie naszej udało się wypracować mechanizmy współpracy z wojskowymi służbami medycznymi, zapoznać się ze sprzętem i procedurami działania w przypadku pracy w terenie skażonym oraz określić wspólne mechanizmy systemu meldunkowego i synchronizacji działań z jednostkami wojskowymi o różnej specyfice. Mieliśmy okazję również zapoznać się ze standardami funkcjonowania szpitala polowego Gwardii Narodowej USA. Skorzystaliśmy również z okazji obejrzenia samolotu Herkules C-130, przystosowanego do transportu poszkodowanych (max. do 72 osób). Ratownicy GRM uczestniczyli także w szkoleniach teoretycznych, prowadzonych przez psychologów Sił Zbrojnych, dotyczących psychologii tłumu oraz radzenia sobie z emocjami pozdarzeniowymi. Dodatkowo ekspert z Komendy Głównej PSP poprowadził dla nas wykład o specyfice międzynarodowych działań poszukiwawczo-ratowniczych.

^