Międzynarodowe szkolenie delegatów Czerwonego Krzyża IMPACT

W dniach 13-21.03.2010 w Berlinie odbyło się podstawowe szkolenie pod nazwą IMPACT (International Mobilisation and Preparation for ACTion), przeznaczone dla delegatów misji humanitarnych, zorganizowane wspólnie przez Międzynarodową Federację Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) i Niemiecki Czerwony Krzyż. Uczestniczył w nim (obok 24 delegatów z 6 różnych krajów) przedstawiciel GRM.

Podstawowym celem szkolenia było przygotowanie delegatów do reprezentowania Czerwonego Krzyża podczas międzynarodowych misji humanitarnych, organizowanych przez różne komponenty ruchu czerwonokrzyskiego. Uczestnicy zapoznawali się z podstawowymi założeniami, wewnętrzną strukturą i wzajemnymi zależnościami poszczególnych elementów tworzących Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża (Komitet, Federacja i Stowarzyszenia krajowe).

Tematyka wykładów i ćwiczeń w grupach obejmowała również:
- założenia konwencji genewskich i protokołów dodatkowych
- ochronę i wsparcie ludności podczas konfliktów zbrojnych
- wsparcie podczas katastrof naturalnych
- zależności kulturowe
- zdrowie i działania antystresowe podczas pracy na misji
- indywidualne przygotowanie delegata do wyjazdu.

 

Uczestnicy musieli także wcielać się w rolę delegatów podczas symulowanej misji humanitarnej, kolejno: na niewielkim obszarze (kontakt z małymi społecznościami lokalnymi), na obszarze kraju (koordynacja różnych komponentów Ruchu podczas akcji po powodzi), a także w sytuacji międzynarodowego konfliktu zbrojnego.

Odrębny cykl prezentacji poświęcono kluczowej polityce działań humanitarnych, jaką jest redukcja ryzyka katastrof (Disaster Risk Reduction) – połączenie reagowania kryzysowego z przygotowaniem do działania w sytuacjach nadzwyczajnych (te dwa elementy od dawna są podstawą planowania działań Federacji CK, także w ogłoszonej niedawnoStrategii 2020). Prelegenci, reprezentujący Niemiecki Czerwony Krzyż, przedstawiali różne realizowane przez nich projekty (NCK prowadzi równoczesne działania w ponad 50 krajach świata). Ten temat objął także strukturę i zasady dysponowania podstawowej struktury katastroficznej Czerwonego Krzyża, jaką jest tzw. Emergency Response Unit (ERU). Niemiecki CK dysponuje 7 typami ERU gotowymi do wysyłki w przeciągu 72 godzin po zgłoszeniu zapotrzebowania przez kraj dotknięty katastrofą. Są to m.in. jednostki oczyszczania wody o dużej wydajności (do 600 tys. litrów na dobę), jednostki sanitarne, szpitale polowe, jednostki telekomunikacyjne i logistyczne.

Ostatnie dwa dni szkolenia poświęcono na odrębny kurs – „Pierwsza pomoc, ochrona i bezpieczeństwo w warunkach polowych”. Eksperci Niemieckiego Czerwonego Krzyża zapoznawali uczestników z następującymi zagadnieniami:
- wyposażenie osobiste delegata
- komunikacja: radio UHF, telefonia satelitarna (Iridium, Thuraya, Inmarsat)
- bezpieczeństwo na obszarze konfliktów zbrojnych (punkty kontrolne, broń palna, tereny zaminowane)
- zaopatrzenie i transport osób poszkodowanych.

Niezależnie od tematyki wykładów, uczestnicy mieli dostęp do najnowszych informacji z Haiti i Chile, gdzie międzynarodowe zespoły Czerwonego Krzyża wciąż pracują nad usuwaniem skutków katastrof.

^